AKTIVNOSTI AKADEMIJE INŽENJERSKIH NAUKA CRNE GORE

Rad i aktivnosti Akademije inženjerskih nauka Crne Gore u proteklom periodu odvijali su se u skladu sa odredbama Statuta i drugih normativnih akata, a primjereno finansijskim, tehničkim i drugim uslovima za rad ove institucije. Uz konstataciju da Akademija još uvijek nije obezbijedila mjesto u društvu koje joj, prema zadacima zbog kojih je i formirana pripada, i koje u razvijenim zemljama ovakva institucija ima, u narednom tekstu i u sažetom obimu će biti prikazane aktivnosti njenih organa, u prvom redu Skupštine Akademije kao njenog najvišeg organa.

Skupština Akademije

Prva redovna sjednica Skupštine Akademije inženjerskih nauka Crne Gore u redovnom sazivu održana je 16.10.2007. godine. Na njoj su usvojeni Zapisnik sa Osnivačke skupštine, Poslovnik o radu Skupštine, Pravilnik o postupku prijema članova Akademije inženjerskih nauka Crne Gore, Odluka o obrazovanju odjeljenja Akademije, Odluka o raspisivanju izbora za nove članove Akademije i izvršen izbor Nadzornog odbora Akademije.

Skupština je obrazovala pet odjeljenja Akademije: Odjeljenje elektrotehničkih nauka, Odjeljenje mašinskih nauka, Odjeljenje građevinskih, arhitektonskih i geodetskih nauka, Odjeljenje rudarsko-geoloških i tehnološko-metalurških nauka i Odjeljenje biotehničkih nauka. U Nadzorni odbor su izabrani Prof. dr Radenko Pejović, za predsjednika, a akademik Prof. dr Petar Vukoslavčević i dr Miodrag Gomilanović naučni saradnik, za članove.

Druga redovna sjednica Skupštine Akademije održana je 18. juna 2008. godine. Na njoj je izvršen izbor devet novih redovnih članova Akademije: Prof. dr Milan Perović u Odjeljenju mašinskih nauka, Prof. dr Mladen Ulićević, Prof. dr Duško Lučić, Prof. dr Mitar Čvorović, Prof. dr Božidar Milić, mr Rifat Alihodžić i dipl. ing. Ljubica Lazarević u Odjeljenju građevinskih, arhitektonskih i geodetskih nauka, kao i Prof. dr Mićko Radulović, dr Duško Dragović, naučni savjetnik i Prof. dr Dragoljub Blečić u Odjeljenju rudarsko-geološkoh i tehnološko-metalurških nauka.

Treća redovna sjednica Skupštine Akademije održana je 30. septembra 2008. godine i imala je u cjelini radni karakter, sa naglaskom na razmatranje i usvajanje operatinih programa rada.

Četvrta redovna sjednica Skupštine Akademije održana je 27. maja 2010. godine, na kojoj su između ostalog, usvojene izmjene i dopune Pravilnika o postupku prijema članova Akademije i donijeta Odluka o raspisivanju izbora za nove članove Akademije.

Peta redovna sjednica Skupštine Akademije, koja je po sadržaju bila izborna, održana je 27. maja 2010. godine. Zbog ukazane potrebe, donesena je odluka o skraćenju mandata predsjedniku Akademije, Nadzornom odboru i Generalnom sekretaru. Za predsjednika Akademije izabran je Prof. dr Arsenije Vujović, a u Nadzorni odbor izabrani su Prof. dr Vuko Domazetović za predsjednika, a mr Rifat Alihodžić i dipl. ing. Ljubica Lazarević, za članove. Za generalnog sekretara Akademije imenovan je Prof. dr Dragoljub Blečić. Skupština je donijela odluku i o izboru inostranih članova Akademije: Nikolu Hajdina, akademika SANU i Prof. dr Jovana Todorovića, redovnog profesora Mašinskog fakulteta u Beogradu. Za počasne članove Akademije proglašeni su akademik Prof. dr Milinko Šaranović i akademik Prof. dr Momir Đurović, akademici CANU.

Šesta redovna sjednica Skupštine Akademije održana je 11.07.2011. godine. Na ovoj sjednici je donijeta odluka o izmjenama i dopunama Statuta Akademije i izvršen izbor novih redovnih članova. Za nove redovne članove Akademije izabrani su: mr Radivoje Mrdak, dipl. ing, Mileta Bojović, dipl. ing. i Vladislav Plamenac, dipl. ing. u Odjeljenju građevinskih, arhitektonskih i geodetskih nauka, Prof. dr Sreten Savićević i Prof. dr Vladeta Radović u Odjeljenju mašinskih nauka i Prof. dr Žarko Blečić i dr Ratomir Stanić, naučni saradnik, u Odjeljenju rudarsko-geoloških i tehnološko-metalurških nauka.

Sedma redovna sjednica Skupštine Akademije održana je 08.12.2011. godine. Skupština je, pored ostalog, razmatrala predlog Zakona o CANU i izvršila izbor potpredsjednika Akademije Prof. dr Vuka Domazetovića.

Osma redovna sjednica Skupštine Akademije održana je 06.07.2012. godine. na kojoj su usvojene izmjene i dopune Statuta Akademije u skladu sa novim Zakonom o nevladinim organizacijama, kao i izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine. Skupština je, ocjenjujući da je to neophodno za dalji efikasniji i plodotvorniji rad, a takođe i poučeni iskustvom više razvijenih zemalja i zemalja u okruženju, usvojila radni tekst Zakona o Akademiji inženjerskih nauka Crne Gore. Tekst ovog Zakona dostavljen je resornom ministarstvu – Ministarstvu nauke Crne Gore, ali nije naišao na podršku.

Deveta redovna sjednica Skupštine Akademije održana je 13.12.2012. godine, na kojoj je , pored redovnih statutarnih obaveza, donijela odluku o raspisivanju konkursa za izbor novih članova Akademije.

Deseta redovna sjednica Skupštine Akademije održana je 13.06.2013. godine. Na njoj su izabrani novi redovni članovi Akademije: Prof. dr Milutin Ostojić, Prof. dr Gojko Joksimović i Prof. dr Igor Đurović u Odjeljenju elektrotehničkih nauka, akademik Vlado Lubarda i Prof. dr Radovan Kovačević u Odjeljenju mašinskih nauka i dr Nikola Adžić, naučni savjetnik, dr Natalija Perović, naučni savjetnik i dr Vesna Maraš, naučni savjetnik, u Odjeljenju biotehničkih nauka.

Jedanaesta redovna sjednica Skupštine Akademije održana je 18.12.2013. godine. Pored razmatranja i usvajanja izvještaja o radu i plana rada za narednu godinu, Skupština je usvojila izmjene i dopune Pravilnika o postupku izbora članova Akademije.

Dvanaesta sjednica Skupštine Akademije, održana 18.12.2013. godine, bila je svečanog karaktera: na kojoj su uručene diplome novoizabranim redovnim članovima Akademije, kao i plakete članovima Akademije povodom 50 godina inženjerskog rada.

Trinaesta redovna sjednica Skupštine Akademije održana je 20.06.2014.godine. Na njoj je, pored ostalog, za predsjednika Akademije izabran Prof. dr Radenko Pejović, a za članove nadzornog odbora : Prof. dr Mićko Radulović, za predsjednika i Prof. dr Igor Đurović i dr Vesna Maraš, naučni savjetnik, za članove.

Četrnaesta redovna sjednica Skupštine Akademije održana je 17.12.2014.godine, na kojoj je za potpredsjednika Akademije izabran dr Miodrag Gomilanović, naučni saradnik, a za generalnog sekretara Akademije imenovan Prof. dr Gojko Joksimović.Usvojen je i Sporazum o saradnji između CANU i AINCG.

Petnaesta redovna sjednica Skupštine Akademije održana je 23.02.2015.godine, na kojoj su, pored ostalog, usvojene izmjene i dopune Statuta, Pravilnika o postupku prijema članova i Poslovnika o radu Skupštine AINCG, kao i donijeta odluka o zaključenju sporazuma sa Akademijom inženjerskih nauka Srbije.

Šesnaesta redovna Skupština Akademije održana je 25.02.2016. godine na kojoj su razmatrani i usvojeni redovni dokumenti u skladu sa statutarnim normama.

Prva elektronska sjednica Skupštine Akademije održana je od 28. do 30. 11. 2016. godine na kojoj je donesena odluka o prestanku članstva u Akademiji dr Dušanu Dragoviću, naučnom saradniku i Prof. dr Dragomiru Blečiću, na lični zahtjev, kao i odluka o raspisivanju izbora za dva vanredna člana Akademije u Odjeljenju rudarsko-geoloških i tehnološko-metalurških nauka i jednog vanrednog člana u Odjeljenju biotehničkih nauka.

Sedamnaesta redovna Skupština Akademije održana je 29.03.2017. godine. Razmatrani su i usvojeni redovni dokumenti u skladu sa statutarnim normama - izvještaj o radu za 2016. godinu, finansijski izvještaj za 2016. godinu, program rada za 2017. godinu, finansijski plan za 2017. godinu.

Osamnaesta redovna Skupština Akademije održana je 11.07.2017. godine. Na ovoj Skupštini izabrana su tri nova vanredna člana Akademije: Prof. dr Mihailo Burić i dr Kata Kovačević u odjeljenju rudarsko-geoloških i tehnološko-metalurških nauka i Prof. dr Dragoljub Mitrović u odjeljenju biotehničkih nauka.

Svečana sjednica Skupštine Akademije posvećena obilježavanju 10 godina od njenog osnivanja, održana je 05.09.2017. godine. Predsjednik Akademije je podnio referat o 10-godišnjem radu, prezentirana su dva stručna predavanja: Prof. dr Mladen Ulićević „Autoput Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo, sadašnje stanje na gradilištu, impozantni tehnički objekti na njemu i neophodnost nastavka slijedeće dionice“ i Prof. dr Mićko Radulović „Nestašica vode u svijetu i stanje sa izvorima pijaće vode u Crnoj Gori“. Na sjednici Skupštine su uručene diplome novoizabranim članovima Akademije i zahvalnice osnivačima Akademije i AINS, CANU i IKCG. Nakon sjednice organizovan je obilazak gradilišta autoputa "Bar – Boljare".

Aktivnost ostalih organa Akademije: Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Odjeljenja su, pored ostalog, učestvovali u pripremi cjelokupnog materijala i kreiranju rada Skupštine a u skladu sa odredbama normativnih akata Akademije.

Ostale aktivnosti akademije

U proteklom periodu realizovane su, pored rada organa u skladu sa normativnim aktima, i slijedeće aktivnosti Akademije: akademske tribine, okrugli stolovi, saradnja sa bliskim institucijama , izrada određenih dokumenata i dr:

Akademska tribina "O značaju i mjerenju vrtložnosti u turbulentnim strujanjima", čiji je medijator bio akademik Prof. dr Petar Vukoslavčević;

Akademska tribina "Mineralne sirovine Crne Gore", čiji je medijator bio dr Dušan Dragović, naučni savjetnik;

Naučna tribina "Obrazovanje inženjerskog kadra u Crnoj Gori", organizovana u saradnji sa Inženjerskom komorom Crne Gore. Uvodna izlaganja, referati i diskusije sa tribine su publikovane u posebnom Zborniku, 2014. godine, u kojem su date i ocjene, stavovi i preporuke. U zborniku je publikovano deset referata:

  • Radenko Pejović: Obrazovanje inženjerskog kadra u Crnoj Gori
  • Branislav Glavatović: Uloga inženjerske komore Crne Gore u obrazovanju inženjerskog kadra
  • Miodrag Gomilanović: Obrazovanje inženjerskog kadra u oblasti rudarstva i geologije
  • Zoran Veljović: Obrazovanje inženjerskog kadra u oblasti elektrotehnike
  • Sreten Savićević: Obrazovanje inženjerskog kadra u oblasti mašinstva
  • Darko Vuksanović: Obrazovanje inženjerskog kadra u oblasti metalurgije i tehnologije
  • Miloš Knežević: Obrazovanje inženjerskog kadra u oblasti građevinarstva
  • Veljko Radulović: Obrazovanje inženjerskog kadra u oblasti arhitekture i urbanizma
  • Danilo Nikolić: Obrazovanje inženjerskog kadra u oblasti pomorstva
  • Miomir Jovanović: Obrazovanje inženjerskog kadra u oblasti biotehnike

Sporazum o saradnji sa Inženjerskom komorom Crne Gore;

Naučna tribina "Milankovićev Kanon osunčavanja Zemlje kao osnov za izučavanje fenomena ledenih doba", medijator Prof. dr Mićko Radulović;

Izrada radnog teksta Zakona o Akademiji inženjerskih nauka Crne Gore;

Komentar i stavovi na tekst predloga Zakona o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti;

Sporazum o saradnji sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti;

Zaključivanje ugovora sa određenim brojem organizacija – partnera;

Uspostavljanje web sajta Akademije na adresi: www.aincg.ac.me;

Sporazum o saradnji sa Akademijom inženjerskih nauka Srbije;

Aktivnosti, koje su u toku, na uključivanje AINCG u Asocijaciju evropskih inženjerskih Akademija, EURO – CASE;

Organizacija okruglog stola „Reindustrijalizacija privrede Crne Gore“ i „Industrijska politika Crne Gore do 2020. godine“ u saradnji sa CANU, Inženjerskom Komorom Crne Gore, Unijom poslodavaca CG i Ministarstvom ekonomije Crne Gore. Uvodno izlaganje je podnio dr Miodrag Gomilanović;

Naučna tribina „Istraživanje porijekla i rad na klonskoj selekciji autohtonih crnogorskih sorti vinove loze vranac i kratošija“, maj 2015. godine, medijator dr Vesna Maraš, naučni savjetnik;

Naučna tribina „Arhitektura i urbanizam Crne Gore u periodu tranzicije – uzroci krize“, novembar 2015. godine, medijator Prof. dr Rifat Alihodžić;

Naučna tribina „Nejonizujuće zračenje 400 kV dalekovoda Čevo – Pljevlja“, januar 2016. godine, medijator Prof. dr Milutin Ostojić.

Naučna tribina „Geološke podloge za projektovanje i građenje višenamjenskih akumulacija na vodama rijeke Morače“, oktobar 2016. godine, medijator dr Vasilije Radulović.

 

Please publish modules in offcanvas position.