Organizacija AINCG

SKUPŠTINA AINCG

Skupštinu Akademije čine svi njeni članovi

PREDSJEDNIŠTVO AINCG

Članovi Predsjedništva Akademije su:

  • Prof. dr Radenko Pejović, predsjednik Akademije;
  • Dr Miodrag Gomilanović, naučni saradnik, potpredsjednik Akademije;
  • Prof. dr Gojko Joksimović, generalni sekretar Akademije;
  • Dr Vesna Maraš, naučni savjetnik, sekretar Odjeljenja biotehničkih nauka;
  • Prof. dr Igor Đurović, sekretar Odjeljenja elektrotehničkih nauka;
  • Prof. dr Rifat Alihodžić, sekretar Odjeljenja građevinskih, arhitektonskih i geodetskih nauka;
  • Prof. dr Vladeta Radović, sekretar Odjeljenja mašinskih nauka;
  • Prof. dr Mihailo Burić, sekretar Odjeljenja rudarsko-geoloških i tehnloško-metalurških nauka.

PREDSJEDNIK AINCG

Predsjednik Akademije je Prof. dr Radenko Pejović.

NADZORNI ODBOR AINCG

Članovi Nadzornog odbora su:

  • Prof. dr Mićko Radulović, predsjednik;
  • Prof. dr Radan Durković, član;
  • Prof. dr Duško Lučić, član.

ODJELJENJA AINCG

  • Odjeljenje biotehničkih nauka, sekretar Dr Vasna Maraš, naučni savjektnik;
  • Odjeljenje elektrotehničkih nauka, sekretar Prof. dr Igor Đurović;
  • Odjeljenje građevinskih, arhitektonskih i geodetskih nauka, sekretar Prof. dr Rifat Alihodžić;
  • Odjeljenje mašinskih nauka, sekretar Prof. dr Vladeta Radović;
  • Odjeljenje rudarsko-geoloških i tehnloško-metalurških nauka, sekretar Prof. dr Mihailo Burić.